Vizier op volleybal

 

Geen Eredivisie degradanten meer vanaf 2022-2023?

VoV, 14-12-2020. 9:55 uur. Wellicht is het u ontgaan omdat u niet alle stukken van de Nevobo van A tot Z doorleest of niet op de hoogte bent van alle publicaties en misschien ook niet op de hoogte bent van hetgeen er allemaal op de vergaderagenda van de bondsraad staat waarover dus besloten kan worden c.q. besloten is.

Afgelopen zaterdag, 12 december, was er weer een bondsraad en daar stond op de agenda ter goedkeuring o.a. het Eredivisieplan 2021+ en het voorstel horizontale instroom Eredivisie, dat hiermee samenhangt.  Wilt u dit plan nog nalezen, dan kan dat via

DEZE LINK.

De horizontale instroom eredivisie werd als volgt toegelicht: “Om een duurzame en sterke Eredivisie te realiseren is het volgens de Nevobo van belang dat teams de tijd krijgen om zich te ontwikkelen, zonder het risico te lopen na een jaar weer uit de Eredivisie te verdwijnen.

Dit wordt geborgd door de Eredivisie vanaf seizoen 2022-2023 los te koppelen van de competitie piramide en een open systeem te hanteren. Degradatie uit de Eredivisie wordt afgeschaft en horizontale instroom wordt gemakkelijker gemaakt.

In het open systeem is er een minimum van acht teams per lijn, het maximum staat open. Teams die voldoen aan de kritische voorwaarden kunnen toegang tot de Eredivisie krijgen. Zie voor verdere uitleg en context 5.2.5 in het Eredivisieplan 2021+.  Samen met de werkgroep Flexibilisering competitie is het voorstel uitgewerkt om op diverse niveaus in de competitiepiramide horizontale instroom mogelijk te maken. Voor de regionale competitie is hier al invulling aan gegeven. Voor de Eredivisie is dit eigenlijk een automatisme voortvloeiend uit diverse aspecten van dit plan.

Bij goedkeuring van het Eredivisieplan 2021+ wordt horizontale instroom in de Eredivisie vanaf seizoen 2021-2022 mogelijk zonder dat hiervoor een reglementswijziging nodig is. De loskoppeling van de competitie piramide gaat in vanaf seizoen 2022-2023, wat betekent dat het P/D systeem in seizoen 2021-2022 nog wel in stand blijft. Dit wordt in dit voorstel toegelicht.

Maximumaantal teams: De nieuwe situatie die beschreven staat in het Eredivisieplan 2021+ is een open systeem waarin geen maximum gesteld wordt aan het aantal teams dat aan de Eredivisie deel kan nemen. Hierdoor wordt dus ruimte gecreëerd voor uitbreiding van het huidige aantal van tien teams als uitgangspunt.

Loskoppelen van de rest van de piramide: We kennen momenteel een opvulregeling (zie hieronder) die gebaseerd is op de PD-regeling. Deze is door het loskoppelen van de Eredivisie van de rest van de piramide vanaf seizoen 2022-2023 niet meer relevant. We kennen namelijk geen teams meer die een eerste recht op promotie naar de Eredivisie hebben. Ook kennen we in de nieuwe situatie geen degradant meer. Daarmee blijft alleen sub d. over voor aanvulling van de Eredivisie.

Horizontale instroom Eredivisie 

III.2 Opvulling nationale competitie

Wanneer een plaats vrij komt voor de Eredivisie of Topdivisie wordt deze opgevuld in de volgorde:

  1. Talent Team (indien gewenst door de Directie);
  2. De eerste drie plaatsen van de eerstvolgende klasse, voor zover deze teams nog niet zijn gepromoveerd;
  3. Degradant uit de divisie;
  4. Verenigingen die, los van enig recht zoals hiervoor genoemd, een licentie hebben aangevraagd.

Horizontale instroom: Op het moment dat het maximumaantal teams wordt losgelaten geldt vervolgens dat verenigingen, los van enig recht, zich aan kunnen melden voor deelname aan de Eredivisie. Daarmee is horizontale instroom mogelijk gemaakt. Hiervoor kunnen uiteraard ook de nummers 1, 2 en 3 uit de Topdivisies zich aanmelden. Die mogelijkheid verdwijnt niet. Door de loskoppeling van de piramide vervalt de volgorde waarmee je het recht hebt om in te stromen. Er wordt geen maximum gehanteerd, dus iedereen die aan de licentievoorwaarden voldoet kan instromen.

De loskoppeling van de competitie piramide gaat in vanaf seizoen 2022-2023, wat betekent dat het P/D systeem in seizoen 2021-2022 nog wel in stand blijft. Aangezien we het maximum van tien teams als uitgangspunt loslaten wordt horizontale instroom in de Eredivisie al mogelijk vanaf seizoen 2021-2022, uiteraard mits de licentie aanvraag voor 1 februari 2021 is ingediend en wordt goedgekeurd. Hiermee worden het initiatief en de ambitie in Nederland gestimuleerd.

Reglementswijzigingen: Het reglement vormt op dit moment geen belemmering, maar voor de duidelijkheid is het wel goed dit tekstueel aan te passen in lijn met het plan Eredivisie 2021+. Omdat de Eredivisie wordt losgekoppeld van de rest van de piramide is het goed dat voor de Eredivisie een apart reglement wordt opgesteld. Dit is nu nog opgesteld in combinatie met de Topdivisie.

gh @ VoV. Bron Nevobo, foto Jan van den Noort.